Individualna in skupinska pomoč

Osnovne šole so učencem z učnimi težavami dolžne prilagajati metode in oblike dela ter zagotavljati dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Pomoč učencem z učnimi težavami poteka po kontinuumu. Začne se s pomočjo učitelja pri rednem pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja. Če otrok še zmeraj ne napreduje v skladu s pričakovanji, se pomoč nadaljuje v okviru šolske svetovalne službe. Sledi vključenost otroka z učnimi težavami k individualni in skupinski pomoči. Ves ta čas se pri otroku upoštevajo dogovorjene prilagoditve, še zmeraj se mu nudi načrtovana pomoč v okviru rednega pouka, dopolnilnega pouka in podaljšanega bivanja.

Razrednik za otroka z učnimi težavami pripravi izvirni delovni projekt pomoči, v katerem so zapisane vse prilagoditve in oblike pomoči.

V šoli nudimo individualno in skupinsko pomoč učencem s težavami na različnih področjih učenja. Pomoč nudimo otrokom, ki imajo težave pri branju, pisanju, računanju, koncentraciji, gibanju, govoru in jeziku ter pri učenju nasploh. Otroci so k tej obliki pomoči vključeni individualno in v manjših skupinah enako starih otrok, ki pomoč večinoma obiskujejo enkrat tedensko v času pouka. To obliko pomoči izvajajo učiteljice.

V šoli izvajamo tudi dodatno strokovno pomoč učencem, ki so zaradi izrazitejših težav na različnih področjih usmerjeni v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Način in obseg izvajanja pomoči določa odločba o usmeritvi, ki jo izda Zavod za šolstvo RS.

Ti učenci so deležni intenzivnejše pomoči. Zanje v sodelovanju z učitelji načrtujemo in izvajamo individualizirane programe, prilagoditve in evalviramo napredek vsakega učenca. Pri svojem delu sodelujemo z učitelji, starši in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami.

Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev bodo v šolskem letu 2021/22 izvajale:

  • Simona Kuhar, prof. defektologije,
  • Tadeja Ules, prof. defektologije,
  • Andreja Kovačič Kolbl, prof. razrednega pouka, učiteljica otrok z MVO,
  • Tina Bujišić, prof. pedagogike in sociologije,
  • Branka Ribič Hederih, univ. dipl. psih.,
  • Sandra Ivanuša, univ. dipl. pedagoginja,
  • Mojca Cvikl, mobilna spec. pedagoginja iz OŠ Gustava Šiliha,
  • logopedinja, zunanja izvajalka iz Centra za sluh in govor Maribor.

Dodatno strokovno pomoč kot učno pomoč izvajajo učitelji.

DODATNA STROKOVNA POMOČ ZA UČENCE ROME

Vsi učenci Romi v naši šoli so upravičeni do učne pomoči, ki jo bo v šolskem letu 2021/21 izvajalo več učiteljev in romska pomočnica. Koordinirala jo bo Martina Borko, profesorica zgodovine in nemščine.

Za vsakega učenca bodo izvajalci dodatne strokovne pomoči v sodelovanju z učitelji izdelali izvirni delovni projekt pomoči, ki vsebuje program dela ter spremljanje in evalvacijo napredka. Pri svojem delu sodelujejo z učitelji, šolsko svetovalno službo, pedagoginjama in defektologinjama ter s starši.

Izvajalci dodatne strokovne pomoči so dosegljivi v času rednih mesečnih popoldanskih in tedenskih dopoldanskih govorilnih ur.

Dostopnost