Nacionalno preverjanje znanja

NPZ V ŠOLSKEM LETU 2023/2024
7. maj 2024 – slovenščina (za 6. in 9. razred)
9. maj 2024 – matematika (za 6. in 9. razred)
13. maj 2024 – angleščina (za 6. razred)
13. maj 2024 – tretji predmet (za 9. razred)

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno. V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister.

Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli.

Nacionalno preverjanje znanja se izvede v enem roku, praviloma v mesecu maju. Datume za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja ter datum objave tretjega predmeta v 9. razredu za posamezno šolo za vsako šolsko leto določi minister s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju.

Nacionalno preverjanje znanja se opravlja samo pisno in traja pri posameznem predmetu najmanj 45 in največ 90 minut.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev. Vpišejo se v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda.

Publikacija Informacije za učence in starše v elektronski obliki je dostopna na spletni strani Državnega izpitnega centra (https://www.ric.si/).

Dostopnost