KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Katalog informacij javnega značaja (pdf)

ORGANIGRAMI
Organigram_1 (pdf)
Organigram_2 (pdf)

SEZNAMI POOBLAŠČENIH OSEB
Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov (pdf)
Seznam javnih uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja (pdf)
Obvestilo o imenovanju PO za varstvo osebnih podatkov (pdf)

SPLOŠNE INFORMACIJE
Splošne informacije o upravnih storitvah in drugih javnih storitvah (pdf)


IME IN SEDEŽ ŠOLE

Osnovna šola FRANCETA PREŠERNA, Žolgarjeva ulica 2, Maribor s podružnično šolo Staneta Lenardona v Razvanju, Razvanjska 66, s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju otrok na območju, za katerega je ustanovljena.

PODATKI O USTANOVITELJU

Osnovno šolo Franceta Prešerna Maribor je ustanovila Mestna občina Maribor z Odlokom mestnega sveta o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda na 22. seji, dne 24. 11. 2008, kar je bilo objavljeno v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 27/2008, dne 25. 11. 2008 ter na 5. redni seji, dne 28. 2. 2011, kar je bilo objavljeno v Medobčinskem uradnem vestniku št. 4/2011, dne 18. 3. 2011.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor je ustanovljena za opravljanje javne službe na področju osnovnošolskega splošnega izobraževanja za potrebe skupnega šolskega okoliša OŠ Franceta Prešerna Maribor in OŠ Angela Besednjaka Maribor. Znotraj skupnega šolskega okoliša so določena posamezna gravitacijska območja za OŠ Franceta Prešerna Maribor, za katero je znotraj gravitacijskega območja opredeljeno tudi območje podružnične šole Staneta Lenardona Razvanje. Gravitacijska območja šol so opredeljena s popisnimi prostorskimi okoliši iz Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Gravitacijsko območje OŠ Franceta Prešerna zajema del območja Mestne četrti Magdalena, del območja Mestne četrti Studenci, del območja Mestne četrti Tabor, območje KS Razvanje, ki je hkrati območje podružnične šole Staneta Lenardona Razvanje.
V določenih primerih lahko osnovna šola iz utemeljenih razlogov vpisuje učence tudi iz drugih vpisnih območij.

OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA, DOLOČENEGA Z AKTOM O USTANOVITVI, V OKVIRU KATEREGA PREVZEMA ŠOLA ODGOVORNOST ZA UČENCE

Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor prevzema odgovornost za učence v prostorih matične in podružnične šole, na šolskem igrišču ter na področju drugega funkcionalnega zemljišča, s katerim šola upravlja.
Za varnost otrok bomo prevzeli odgovornost na ekskurzijah, v šoli v naravi in pri vseh dejavnostih, ki jih bo šola organizirala izven šole.

ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE
Osnovna šola ima v svoji organizacijski shemi za izvajanje obveznega in razširjenega programa:

RAVNATELJA ŠOLE:

Damjan Pihler, profesor matematike in fizike, svetnik,

ki organizira, vodi in predstavlja šolo ter opravlja tudi naslednje naloge:
– je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda in opravlja naloge, ki so določene z zakonom,
– zastopa in predstavlja zavod, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– je odgovoren za izvajanje obveznosti do ustanoviteljice, določene z odlokom o ustanovitvi in drugimi predpisi.

POMOČNIKA RAVNATELJA:

Natalija Drakšič, profesorica razrednega pouka, svetovalka, in
Boštjan Strnad, profesor računalništva z matematiko, svetovalec,
ki pomagata ravnatelju šole pri izvajanju njegovih nalog in dopolnjujeta delo v razredu.

TAJNIŠTVO ŠOLE:

Darja Vrečko, tajnica VIZ VI
Anita Strnad, administratorka

RAČUNOVODSTVO:

Silva Žigart, računovodkinja
Anita Strnad, knjigovodkinja