ŠOLSKA PREHRANA
Prehrana učencev obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico za tiste učence, ki se nanje naročijo. Vsi obroki so načrtovani v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih in omogočajo otrokom zdrav ter pravilen razvoj. V šoli po strokovnih navodilih poskrbimo tudi za dietno prehrano otrok.
Za učence v matični šoli pripravljamo vse obroke v lastni, sodobno urejeni kuhinji. V podružnični šoli v Razvanju pripravljamo malice in popoldanske malice, kosila jim dostavljamo iz matične šole.

Zajtrk
Otroci, ki pridejo v šolo že zelo zgodaj, lahko od 7.15 do 7.30 zajtrkujejo v šolski jedilnici.

Malica
Malica je za vse učence od 9.55 do 10.15. Učenci malicajo v jedilnici šole ali v učilnici, v kateri je potekal pouk pred odmorom. Za nemoten potek malice skrbijo dežurni učenci in dežurni učitelji. Vsak dan pripada k malici tudi sadje. Zaželeno je, da malicajo vsi učenci šole.

Kosilo
Čas kosila je od 11.50 do 14.30. Učenci prejmejo za prevzem kosila magnetni ključek. Pred prevzemom kosila se z njimi preko čitalca registrirajo in na osnovi registracije dobijo kosilo.
Izgubo ključka je potrebno prijaviti v tajništvo šole med 8.00 in 9.30. Stroški izdaje novega bodo v znesku 5,00 € obračunani na položnici.

Dietna prehrana in zdravniška potrdila:
Glede na nova priporočila za medicinsko indicirane diete, ki jih je obravnavala in sprejela ustrezna medicinska stroka, bomo na šoli pripravljali dietne obroke za učence, ki so že prinesli oz. še bodo prinesli veljavno Potrdilo o medicinsko indicirani dieti, ki ga izda specialist pediater ali specialist šolske medicine. To potrdilo je, glede na vrsto diete,  trajno (ga ni potrebno obnavljati), začasno (potrdilo je potrebno obnavljati vsaj enkrat letno) ali začasno do pregleda pri specialistu pediatru, usmerjenem v področje (potrdilo velja največ 6 mesecev). Starše prosimo, da preverijo veljavnost že prinesenih potrdil in jih po potrebi obnovijo. Če medicinsko indicirana dieta ni več potrebna, bo specialist pediater ali specialist šolske medicine izdal obrazec Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete. Pri boleznih, kot sta celiakija ali sladkorna bolezen, je potrdilo o dieti trajno in ga ni potrebno obnavljati.

NAROČILO NA ŠOLSKO PREHRANO
V skladu z Zakonom o šolski prehrani ste starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju vlagatelji) v mesecu juniju prijavili (oz. še boste prijavili) otroka na šolsko prehrano z obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano. Obrazec lahko dobite v šolski svetovalni službi ali v tajništvu šole, najdete ga tudi na spletni strani šole. Na obrazcu označite vrsto obroka in datum začetka prijave.

SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE
Pred novim šolskim letom 2019/2020 staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije. Poskrbeti morate, da boste imeli urejeno odločbo o otroškem dodatku, saj bomo šole upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku:

  • do 36% dohodka na družinskega člana v celoti krije stroške malice in kosila MIZŠ.

Tudi subvencionirano šolsko prehrano je potrebno redno odjavljati, če otroka ni v šoli.

Morebitne novosti in spremembe glede subvencionirane šolske prehrane bodo objavljene na spletni strani šole.

ODJAVA ZAJTRKA, MALICE IN KOSILA
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši ali skrbniki odjavite prehrano za določen čas oziroma za čas odsotnosti učenca. Prehrano odjavite v tajništvu šole po elektronski pošti ali anita.strnad@osfpmaribor.si ali darja.vrecko@guest.arnes.si in po telefonu na št.: 02 320 69 59 ali 02 320 69 50, do 8.30.
9. člen Zakona o šolski prehrani določa, da v kolikor ne odjavite posameznega obroka, plačate polno ceno, tudi če imate šolsko prehrano subvencionirano. Odjava kosila je možna za isti dan, odjava malice in zajtrka pa za dan naprej, saj se število malic naroča vnaprej.
Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja v dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
Če želite odjaviti prehrano za dalj časa, je potrebno izpolniti obrazec Preklic prijave na šolsko prehrano in ga oddati v tajništvo šole.

Organizatorka šolske prehrane je Zlatka Harl, vodja šolske kuhinje je Luka Korošec.

Administratorka Anita Strnad in poslovna sekretarka Darja Vrečko sta zadolženi za prijavo oziroma odjavo obrokov.

Za izdajo položnic in pregled plačevanja položnic je zadolžena Anita Strnad (telefon 02 320 69 59, e-naslov: anita.strnad@osfpmaribor.si).